Strona główna / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1
Podstawowe informacje

 1. Sklep Internetowy Baltic Wood działający pod adresem sklep.balticwood.pl jest serwisem prowadzonym przez: „BALTIC WOOD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym KRS: 0000081947,
  NIP: 6871626585, REGON: 370418951, kapitał zakładowy 1.000.000 zł opłacony w całości.
 2. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle sprzedaży towarów na odległość,
  a także korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 5. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 6. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 7. tryb postępowania reklamacyjnego.
  §2
  Definicje
  Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają opisane poniżej znaczenie:
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie i jest dostępny za pomocą linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu ( sklep.balticwood.pl/regulamin ) oraz w Koszyku przed zawarciem Umowy. Kupujący w każdym czasie
  ma możliwość jego pobrania w formie pliku elektronicznego lub sporządzenia wydruku.
 9. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.balticwood.pl, prowadzony przez Baltic Wood S.A. w Jaśle, do którego stosuje się
  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431
  Kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do którego stosuje się niektóre przepisy dotyczące konsumentów, wskazane w art. 3855 Kodeksu oraz art. 7aa Ustawy
  o ochronie konsumentów.
  Baltic Wood S.A.
  ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jasło
  tel. +48 (13) 491 6500
  fax. +48 (13) 491 65 81
  www.balticwood.pl
  Regulamin sklepu
  1/9
  Jasło, 27.06.2023r.
  SPIS TREŚCI
  § 1 Podstawowe informacje
  § 2 Definicje
  § 3 Kontakt ze Sprzedawcą
  § 4 Wymogi techniczne
  § 5 Warunki świadczenia usług drogą
  elektroniczną
  § 6 Rejestracja Konta Klienta
  § 7 Sprzedaż
  § 8 Forma płatności i dostawy
  § 9 Prawo odstąpienia od umowy
  § 10 Uprawnienia Konsumenta
  w związku z niezgodnością
  Towaru z umową
  § 11 Reklamacje
  § 12 Ochrona danych osobowych
  § 13 Postanowienia końcowe
  Załączniki:
 13. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 14. Wzór formularza reklamacji
 15. Cennik dostawy
 16. SPRZEDAWCA – „BALTIC WOOD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  w Sądzie Rejonowym KRS: 0000081947, NIP: 6871626585, REGON: 370418951, kapitał zakładowy 1.000.000 zł opłacony w całości. Sprzedawca jest usługodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. KUPUJĄCY oznacza konsumenta, przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie
  Internetowym. Kupujący jest usługobiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr
  144, poz. 1204 ze zm.).
 18. UŻYTKOWNIK – każda osoba, która wyświetla stronę Sklepu. Użytkownik może być jednocześnie Kupującym.
 19. TOWARY – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie.
 20. ZAMÓWIENIE – złożone w sposób określony w Regulaminie oświadczenie woli Kupującego, które w sposób bezpośredni zmierza do
  zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno zostać złożone za pośrednictwem Koszyka, z wykorzystaniem udostępnionych w
  tym celu funkcjonalności Sklepu i powinno określać w szczególności rodzaj (rodzaje) oraz ilość zamawianych Towarów z poszczególnych
  rodzajów.
 21. KONTO KLIENTA – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca rejestrację Użytkownika w celu zapisania w systemie informatycznym danych
  Użytkownika, historii zamówień, Koszyka. Konto Klienta umożliwia obsługę Zamówień i podgląd stanu ich realizacji. Założenie Konta
  Klienta następuje przez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu i jest nieodpłatne.
 22. KOSZYK oznacza funkcjonalność dostępną w Sklepie, która służy do złożenia zamówień. Dodając Towary do Koszyka, Kupujący wskazuje
  towary oraz ich ilość, które zamierza nabyć. Koszyk umożliwia obliczenie wartości całkowitej zamówienia oraz kosztów dostawy. Dodanie
  Towarów do Koszyka nie oznacza złożenia zamówienia, ani rezerwacji tych Towarów.
 23. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności rzeczy (Towarów)
  i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 24. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawartą pomiędzy Sprzedawcą (jako przedsiębiorcą) a Kupującym (jako konsumentem
  lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
  zawarcia umowy włącznie.
 25. LOKAL PRZEDSIĘBIORCY – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, znajdujące się pod adresem: ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jasło.
 26. TRWAŁY NOŚNIK – materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail,
  wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie
  przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
  postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą.
 27. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 28. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługa świadczona przez Usługodawcę na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do
  elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
  transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
 29. USŁUGODAWCA w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  – przedsiębiorca prowadzący Sklep, który jest jednocześnie Sprzedawcą.
 30. USŁUGOBIORCA w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej
  przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Usługobiorca jest jednocześnie Kupującym.
 31. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 32. ADRESAT – podmiot wskazany przez usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.
 33. GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa
  jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta) lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku gdy towar nie ma
  właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności
  za wadliwy towar. Warunki Gwarancji określone są w Karcie Gwarancyjnej, która jest udostępniana przez Sprzedawcę.
 34. KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 35. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)
  2/9
  § 3
  Kontakt ze Sprzedawcą
 36. Adres korespondencyjny: 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A
 37. Adres e-mail: sklep@balticwood.pl
 38. Numer telefonu: 13 491 65 52, 13 491 65 53
 39. Obsługa Sklepu dostępna jest w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
  § 4
  Wymogi techniczne
 40. Do prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu niezbędne jest:
  a) urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, smartfon, tablet itp.);
  b) przeglądarka internetowa
  c) włączona obsługa JavaScript, cookies.
 41. Do złożenia zamówienia i/lub rejestracji Konta Klienta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 42. Niektóre formy dostawy mogą wymagać posiadania i wskazania numeru telefonu.
  § 5
  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 43. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002
  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zostały
  określone w niniejszym paragrafie.
 44. Sklep zamieszcza za pośrednictwem sieci Internet, na stronie internetowej Sklepu wskazanej w §1 ust. 1 Regulaminu, informacje na temat
  swojej oferty i świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem, następujące usługi:
  a) rejestracja Konta Klienta;
  c) nabywanie towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą Koszyka;
 45. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, określonych w §4 powyżej.
 46. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego) na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 5. poniżej.
 47. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę (Usługodawcę) zamówienia złożonego przez Kupującego (Usługobiorcę).
 48. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze
  stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 49. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Sklepu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia swojego Konta Klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną w przedmiocie subskrypcji newslettera poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia adresu e-mail Usługobiorcy
  z listy subskrybentów (może nastąpić przez kliknięcie w odpowiedni link zawarty na Stronie lub w korespondencji e-mail).
 50. Usługodawca podejmuje działania, aby Sklep działał poprawnie, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego
  sprzętu oraz oprogramowania.
 51. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną
  przez Usługodawcę, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Reklamacje można składać korzystając z danych kontaktowych wskazanych w §3 Regulaminu.
 52. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji i podjęcie działań mających na celu usunięcie wskazanych
  nieprawidłowości w terminie, o którym poinformuje Usługobiorcę.
 53. Użytkownikowi nie wolno:
  a) dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne;
  b) podejmować jakichkolwiek działań, które powodowałyby zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści
  w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  3/9
 54. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na
  adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze
  używanym przez Usługobiorcę.
 55. Usługodawca może korzystać z tzw. plików cookies, które stanowią niewielkie pliki (zwykle tekstowe), które mogą być zapisywane na
  urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze
  strony internetowej oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania i unikalny numer. Pliki cookies nie są
  szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości
  plików możliwe jest wyłącznie przez serwer, który je utworzył.
 56. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
  a) optymalizacji korzystania ze strony internetowej, np. pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować zawartość strony do
  indywidualnych preferencji Użytkownik
  b) tworzenia statystyk w celu ulepszania struktury i zawartości stron internetowych;
  c) utrzymania sesji Użytkownika po zamknięciu strony;
  d) obsługi komponentów firm trzecich, np. Adobe Flash czy Facebook Connect itp.
 57. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie. Korzystając z serwisu Użytkownik
  akceptuje stosowanie plików cookies. W przypadku braku akceptacji stosowania plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki
  (co może wpłynąć na możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej) lub zaprzestać korzystania z serwisu. Warunkiem
  działania plików cookies jest w każdym przypadku ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies przez zmianę ustawień przeglądarki. Zmiany są skuteczne wyłącznie w przypadku korzystania z przeglądarki, w której zostały dokonane.
 58. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest na stronie prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB
  Polska: wszystkoociasteczkach.pl
  § 6
  Rejestracja Konta Klienta
 59. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sprzedającego za pomocą funkcjonalności dostępnej w formularzu. Podczas rejestracji należy ustalić. indywidualne hasło.
 60. Rejestracja Konta Klienta nie jest obowiązkowa w celu złożenia zamówienia. Kupujący może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji
  w Sklepie, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 61. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  Do rejestracji konieczna jest akceptacja treści Regulaminu.
 62. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną dotycząca rejestracji Konta Klienta.
  § 7
  Sprzedaż
 63. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 64. Ceny Towarów w Sklepie są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła, z zastrzeżeniem, że prezentowane są zarówno ceny brutto, jak i netto (bez VAT).
 65. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają kosztów wysyłki, które są wyliczane po dodaniu towarów do koszyka i zależą od
  wybranej przez Kupującego formy dostawy.
 66. W przypadku wprowadzenia promocji na Towar, Sprzedawca podaje informację dotyczącą najniższej ceny danego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji.
 67. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (np. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.), ceny mogą różnić się
  w zależności od wariantu (opcji) wybranego przez Kupującego. Ceny wybranej opcji są widoczne w momencie dodawania Towaru do Koszyka.
 68. Po dodaniu wybranych towarów do Koszyka, Kupujący dokonuje wyboru formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat
  całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek
  inne koszty.
 69. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych w Sklepie, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do Usługobiorcy. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowę
  sprzedaży przed dokonaniem zmiany.
  4/9
 70. Złożenie zamówienia wymaga:
  a) dodania towarów do Koszyka na stronie Sklepu, wybrania formy płatności i wysyłki;
  b) potwierdzenia złożenia zamówienia, które obejmuje oświadczenie, że Kupujący jest świadomy, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek
  zapłaty i następuje przez kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie”, który pojawia się na ostatnim etapie składania zamówienia w Koszyku.
 71. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Kupującego wiadomość zawierającą podsumowanie
  najważniejszych informacji o złożonym zamówieniu, w szczególności dotyczące:
  a) głównych cech zamówionych towarów;
  b) łącznej ceny wraz z podatkami oraz opłatami dodatkowymi (koszty transportu);
  c) danych adresowych podanych przy składaniu zamówienia
 72. Sprzedawca w ciągu 24 godzin w dni robocze potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, o czym informuje Kupującego drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia. Z chwilą przesłania potwierdzenia dochodzi
  do zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata całości ceny przez Kupującego.
 73. Czas realizacji zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki i nadania przesyłki) wynosi zwykle do 2 dni roboczych od dnia zapłaty
  ceny przez Kupującego. O zmianie tego terminu Sprzedawca informuje Kupującego.
 74. Zapłata jest dokonana w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 75. Z chwilą wydania towarów, sprzedawca wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego Towaru dołączana jest faktura. W formularzu Zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie
  przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres
  e-mail. W przypadku zmiany przez Kupującego adresu e-mail, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie.
  § 8
  Forma płatności i dostawy
 76. Kupujący dokonuje płatności za zamówione Towary przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego wskazany podczas składania
  zamówienia.
 77. Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli płatność nie wpłynie w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 78. Zamówione Towary dostarczane są Kupującemu na jego koszt:
  a) przesyłką kurierską;
  b) udostępniane do odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy w ustalonym terminie.
 79. W przypadku dostawy przesyłką kurierską, do ceny zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki, ustalany na podstawie rozmiaru
  i wagi zamówionych Towarów.
 80. Aktualny cennik dostawy znajduje się w Załączniku nr 3. do Regulaminu.
 81. Czas dostawy uzależniony jest od przewoźnika.
 82. Produkty oferowane w Sklepie są produktami wielkogabarytowymi o bardzo dużej wadze oraz mają długość od 1,10 m do 2,2 m. W przypadku odbioru osobistego, konieczne jest zapewnienie środka transportu odpowiedniego do właściwości Towaru. Towar wykonany jest
  z naturalnego drewna, dlatego nie może być narażony na niesprzyjające warunki atmosferyczne, dlatego podczas obioru Towaru należy
  – tak szybko jak to jest możliwe umieścić Towar w miejscu zaplanowanego montażu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady
  spowodowane niewłaściwym transportem lub przechowywaniem Towaru przez Kupującego.
  § 9
  Prawo odstąpienia od Umowy
 83. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży Towarów w Sklepie, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni
  bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 84. Prawo, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca ma prawo odmówić
  przyjęcia zwrotu, jeżeli ustali, że umowa mieściła się w zakresie działalności zawodowej przedsiębiorcy.
 85. Prawo odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu odebrała przesyłkę zawierającą Towar objęty umową.
 86. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący składa Sprzedawcy oświadczenie jednoznacznie wyrażające wolę odstąpienia od zawartej umowy
  Sprzedaży, w którym Kupujący określi Towary objęte odstąpieniem. Oświadczenie należy wysłać pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany
  w §3 Regulaminu lub za pomocą e-mail na adres: sklep@balticwood.pl. Oświadczenie musi zawierać informacje wskazane w formularzu
  odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 87. Kupujący może wykorzystać do złożenia oświadczenia o odstąpieniu formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie
  z formularza nie jest obowiązkowe.
  5/9
 88. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 89. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania tego
  oświadczenia na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 90. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu przed
  upływem terminu, o którym mowa w §1 powyżej.
 91. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pomocą przesyłki kurierskiej lub innego
  uzgodnionego przewoźnika. Towar należy zwrócić na adres: „BALTIC WOOD” S.A. 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A.
 92. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu całą otrzymaną należność, w tym koszty dostarczenia Towaru.
  Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Kupującemu do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 93. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zastosował Kupujący dokonując płatności za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.
 94. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy:
  a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub
  służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 95. Zwracany Towar musi zostać odpowiednio zabezpieczony oraz nie może nosić śladów użycia lub jakiejkolwiek ingerencji.
 96. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego tytułu Umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji
  gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu, która
  zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Konsumenta w formularzu Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury korygującej przez
  Konsumenta uznaje się chwilę doręczenia do Sprzedawcy potwierdzenia dostarczenia Konsumentowi wiadomości e-mail z fakturą korygującą na adres e- mail Konsumenta, przesyłanego przez program pocztowy Sprzedawcy.
  §10
  Uprawnienia Konsumenta w związku z niezgodnością Towaru z umową
 97. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za zgodność Towaru z umową. W razie braku zgodności Towaru
  z Umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia opisane w art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta. Roszczenia z tytułu niezgodności z umową oraz rękojmia są w całości wyłączone wobec pozostałych Kupujących.
 98. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru z umową istniejący
  w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową,
  który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 99. Uprawnienia Konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
  a) Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniem, że:
  I. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda
  wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  II. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia
  towaru do zgodności z umową.
  b) Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy:
  I. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
  II. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  III. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca podjął działania w celu doprowadzenia Towaru do zgodności
  z umową;
  IV. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
  skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
  V. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym
  czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  6/9
 100. W przypadku naprawy lub wymiany:
  a) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
  b) Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. W razie konieczności, Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 101. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny:
  a) Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  b) Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od
  umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami
  niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  c) W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, chyba że z uwagi na właściwości
  Towaru zwrot nie jest celowy, o czym Sprzedawca informuje Konsumenta. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  d) Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 102. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 103. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową składane są zgodnie z §11, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego §10.
  § 11
  Reklamacje
 104. Prawo wniesienia reklamacji związanej z usługami oferowanymi na stronie Sklepu przysługuje wszystkim Użytkownikom, w szczególności
  Kupującym, którzy złożyli zamówienie w Sklepie.
 105. Jeżeli produkt oferowany w Sklepie jest objęty gwarancją producenta, Kupujący ma prawo realizować roszczenia z gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem
  z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 106. Kupujący składa reklamację, według swojego wyboru, z zastrzeżeniem ust. 4. poniżej:
  a) przez wypełnienie formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłanie go Sprzedawcy pisemnie lub
  przez e-mail (skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, aczkolwiek przesłanie uzupełnionego dokumentu przyspieszy proces
  rozpatrywania zgłoszenia);
  b) przez wysłanie reklamacji na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w §3 Regulaminu;
  c) przez wysłanie reklamacji za pomocą e-mail na adres: sklep@balticwood.pl.
 107. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane wynikające z dokumentacji zgłoszeniowej (Załącznik nr 2), a w szczególności:
  a) imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  b) oznaczenie reklamowanego Towaru;
  c) numer zamówienia, faktury;
  d) datę odbioru Towaru;
  e) opis stwierdzonej wady, a w razie potrzeby również opis okoliczności, w jakich została ujawniona i/lub zdjęcia dokumentujące wadę;
  f) żądania składającego reklamację;
  g) podpis (w przypadku wysłania reklamacji elektronicznie wystarczy wskazanie imienia i nazwiska składającego).
 108. Kupujący niebędący Konsumentem składa reklamację obligatoryjnie z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego udostępnionego
  przez Sprzedawcę.
 109. W celu umożliwienia podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowane Towary do siedziby Sprzedawcy na adres wskazany w §3 bez zbędnej zwłoki lub udostępnić je do oględzin w miejscu składowania/instalacji tak, aby
  Sprzedawca mógł dokonać niezbędnej ekspertyzy własnej lub przedstawić reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany lub udostępniany do oględzin towar musi być w stanie umożliwiającym dokonanie oględzin bez zbędnej trudności, a w przypadku zwrotu do Sprzedawcy, nie może posiadać śladów i uszkodzeń wynikających z próby instalacji (ślady kleju, odcięte
  fragmenty itp.). W przypadku uznania roszczeń Kupującego Sprzedawca zwróci Kupującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami), z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących Konsumentów.
  7/9
 110. Sprzedawca udziela Kupującemu, będącemu Konsumentem odpowiedzi na reklamację, w informuje o uznaniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku uznania żądania naprawy lub
  wymiany Towaru, naprawa lub wymiana nastąpi niezwłocznie, jednak jest uzależniona od dostępności Towarów i/lub materiałów potrzebnych do wykonania naprawy. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami, Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację
  bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem charakteru reklamacji oraz czynności koniecznych do wykonania w celu jej oceny.
 111. Prowadzenie przez sprzedawcę postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  a) prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  b) dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 112. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. z:
  a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
  Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
  § 12
  Ochrona danych osobowych
 113. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „BALTIC WOOD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A,
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym KRS: 0000081947, NIP: 6871626585, REGON: 370418951, kapitał zakładowy
  1.000.000 zł opłacony w całości (dalej: „Administrator” lub „Usługodawca”).
 114. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: inspektor@balticwood.pl
 115. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy:
  jeżeli jest Pan/Pani jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną zawartej z nami umowy, dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji
  umowy, wsparcia obsługi, realizacji dostaw oraz obsługi Konta Klienta w sklepie internetowym (jeżeli zostało założone) podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem
  umowy (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);
  jeżeli Pan/Pani reprezentuje naszego Klienta, podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności zapewnienia właściwej reprezentacji naszego Klienta, kontaktu oraz zapewnienia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  dane mogę być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, takich jak obowiązki
  podatkowe i z zakresu rachunkowości, obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu itp. (art. 6 ust. 1.
  lit c RODO).
  dane mogą być przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
 116. Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.
 117. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP (w przypadku
  wystawienia faktury)
 118. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, będą przetwarzane przez okres wykonywania czynności niezbędnych
  do zawarcia umowy oraz przez okres jej obowiązywania. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
  prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów (standardowo 5 lat od zakończenia współpracy). Dane przetwarzane
  w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń (do 6 lat od zakończenia współpracy). Dane podane w celu rejestracji konta w Sklepie będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez Klienta.
 119. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na nasze zlecenie i w naszym imieniu w celu świadczenia usług takich jak
  usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi pocztowe, kurierskie,
  usługi prawne itp.
  8/9
 120. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą
  przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
  zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie
  dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym
  tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest
  bezpłatna. W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem korzystając z danych kontaktowych
  wskazanych w pkt 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  danych Osobowych
 121. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 122. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 123. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: sklep.balticwood.pl/polityka prywatnosci
  § 13
  Postanowienia końcowe
 124. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 125. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
  18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 126. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na
  podstawie przepisów Prawa własności przemysłowej.
 127. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia
  bądź zawarły umowy przed dokonaniem zmian. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie Sklepu oraz zarejestrowanych
  Użytkowników za pomocą e-mail.
 128. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktury VAT, dokumentującej dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 129. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, gdy zachodzi konieczność skorygowania wcześniej wystawionej faktury VAT,
  Kupującemu zostanie wystawiona stosowna faktura korygująca, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury korygującej przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia do Sprzedawcy potwierdzenia
  dostarczenia Kupującemu wiadomości e-mail z fakturą korygującą na adres e-mail Klienta, przesyłanego przez program pocztowy Sprzedawcy. W przypadku zmiany przez Kupującego adresu e-mail, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie.
 130. Niniejszy Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa chroniących Konsumentów, w szczególności Ustawy
  o prawach Konsumenta. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami chroniącymi Konsumentów, których nie można zmienić umową stron, zastosowanie mają przepisy prawa.

Jak możemy pomóc w wyborze idealnej podłogi?

Zapoznaj się z naszym działem najczęściej zadawanych pytań. Znajdziesz tam wiele informacji technicznych, dotyczących budowy podłóg, ich trwałości, możliwości montażu oraz wskazówek, które ułatwią Ci wybór podłogi.

Najczęściej zadawane pytania